เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group

สำนักหอสมุดกลาง ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม(Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการและการพัฒนางาน ของสำนักหอสมุดกลาง ผ่านการสนทนากลุ่มออนไลน์ โปรแกรม Zoom วันศุกร์ที่ 22 เมษายน เวลา 9.00 – 12.00 น. จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้

Join Zoom Meeting
Meeting ID : 245 076 3032
Passcode : 999
Zoom link : https://zoom.us/j/2450763032

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.