พระสุรเสียง อันได้แก่ พระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้ทรงพระราชทานเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำสำเนาและนำมาเก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดเสียงของฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

ปัจจุบันห้องสมุดเสียงมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการจัดแสดงอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียงไว้ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 4 และงานจดหมายเหตุฯ ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ซึ่งทางฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ดำเนินการบันทึกเสียงจากเทปรีลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และให้บริการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นเสียงในรูปแบบออนไลน์

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร. แผนกห้องสมุด. หน่วยห้องสมุดเสียงและโสตทัศนูปกรณ์. (2525). ห้องสมุดเสียง 2513-2525. นครปฐม : หน่วยห้องสมุดเสียงฯ.