Central Library News

ข่าวประกาศและกิจกรรม

  • All Post
  • กิจกรรมหอสมุดกลาง
  • ข่าวหอสมุดกลาง
การประชุมที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่1/66

January 31, 2023/

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมที่ประชุมประจำเดือน สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

โครงการ Green Library

January 31, 2023/

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)สำนักหอสมุดกลางเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยรวมถึงการให้บริการชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้น จึงได้พิจารณาที่จะนำเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรลดขยะและของเสีย ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการให้บริการความรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดย…

ประกาศหอสมุดปิดให้บริการทั้ง 3 วิทยาเขต

January 20, 2023/

📢📣 ประกาศหอสมุดปิดให้บริการทั้ง 3 วิทยาเขต 📢📣หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ❗️ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ❗️เนื่องจากสำนักหอสมุดกลางจัดโครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 🌿🍀🍃และจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 13.00 น.…

นิทรรศการ คาร์ล เดอห์ริง

January 10, 2023/

สำนักหอสมุดกลางร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการ “คาร์ล เดอห์ริง นักเดินทางและผู้ประสานระหว่างโลกที่หลากหลาย : ภาพสะท้อนจากหนังสือ ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม” นำเสนอประวัติและผลงานของ คาร์ล เดอห์ริง (Karl Döhring) สถาปนิกชาวเยอรมันที่เดินทางเข้ามาในสยามประเทศช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ฯพณฯ นายเกออร์ก ชมิดท์…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

December 29, 2022/

ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง นั้น บัดนี้ ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก…

โครงการ What’s next for SU Library : มองอนาคตสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

December 22, 2022/

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ What’s next for SU Library : มองอนาคตสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้รวมถึงบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป เกิดการใช้ทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ อาคารสถานที่ และทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักหอสมุดกลางจึงเล็งเห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ทั้ง 3 วิทยาเขตเพื่อให้ได้แนวทางและบทบาทของสำนักหอสมุดกลางที่ควรจะปรับเปลี่ยนในอนาคตต่อไป วันจันทร์ที่…