P01-300166

การประชุมที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่1/66

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมที่ประชุมประจำเดือน สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันการปฏิบัติงาน ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช ...

P00 310166

โครงการ Green Library

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)สำนักหอสมุดกลางเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยรวมถึงการให้บริการชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีแนวโน้ม ...

00

ประกาศหอสมุดปิดให้บริการทั้ง 3 วิทยาเขต

📢📣 ประกาศหอสมุดปิดให้บริการทั้ง 3 วิทยาเขต 📢📣หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ❗️ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ❗️เนื่องจากสำนักหอสมุดกลางจัดโครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 🌿🍀🍃และจะเปิ ...

04

นิทรรศการ คาร์ล เดอห์ริง

สำนักหอสมุดกลางร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการ “คาร์ล เดอห์ริง นักเดินทางและผู้ประสานระหว่างโลกที่หลากหลาย : ภาพสะท้อนจากหนังสือ ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม” นำเสนอประวัติและผลงานของ คาร์ล เดอห์ริง (Karl Döhring) สถาปนิกชาวเยอรม ...

S__202907681

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

ตามประกาศสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สํานั ...

00-Publish01-271265

โครงการ What’s next for SU Library : มองอนาคตสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ What’s next for SU Library : มองอนาคตสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้รวมถึงบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป เกิดการใช้ทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ อาคารสถานที่ และทรัพยากรบุคคลให ...