Structure

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพัฒนาการที่ยาวนาน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นเพียงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในปี 2507 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีเพียงวิทยาเขตวังท่าพระเพียงวิทยาเขตเดียว ต่อมาขยายเขตการศึกษาไปที่พระราชวังสนามจันทร์ในปี 2511 เพื่อให้การสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งสำนักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาในปี 2532 ต่อมาในปี 2545 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขยายการเรียนการสอนไปยังจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางจึงต้องมีภารกิจดูแลรับผิดชอบการให้บริการถึง 3 วิทยาเขต รวมทั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร