โครงการเผยแพร่พระประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เนื่องใน 100 ปี ชาตกาล

principle and reason

หลักการและเหตุผล

          ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล หรือ “ท่านอาจารย์” เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมไปถึงมีคุณูปการอย่างมากต่องานด้านโบราณคดีในประเทศไทยนับถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ โดยวางรากฐานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี ทรงวางหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาเช่นเดียวกับที่ท่านอาจารย์ทรงได้รับการศึกษามาจากต่างประเทศ โดยนอกจากมีบทบาทการสอนในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังทรงมีบทบาทในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่ทรงเคยปฏิบัติงานและร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมากจนเป็นที่ประจักษ์ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ประสูติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 เป็นโอรสลำดับที่ 31 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชุภาพ จวบจนปัจจุบันนับได้ว่าครบ 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ        ดิศกุล

          เนื่องด้วยท่านอาจารย์มีงานนิพนธ์เป็นจำนวนมากทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและด้านโบราณคดี บทนิพนธ์ทางวิชาการ ทั้งที่เป็นตำราทางวิชาการ หนังสือนำชมพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนับเป็นมรดกทางองค์ความรู้ที่ทรงทิ้งไว้อย่างมหาศาล อาจกล่าวได้ว่าการนิพนธ์หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านที่แยกจากกันไม่ได้ ทั้งนี้หอสมุดวังท่าพระได้เก็บรักษางานนิพนธ์ รวมไปถึงเอกสารและภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตของท่านอาจารย์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี

         หอสมุดวังท่าพระในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดโครงการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ผลงานและคุณูปการของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลเนื่องใน 100 ปี ชาตกาลผ่านเสวนาและนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล พร้อมทั้งจัดทำสื่อดิจิทัลนำเสนอประวัติ ชีวิตและงาน ความผูกพันผ่านการบอกเล่าจากผู้ใกล้ชิดและลูกศิษย์ที่ได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์ ที่จะมาบอกเล่าเกียรติคุณของท่านอาจารย์

          ทั้งนี้ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ รวมถึงการเชื่อมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพื่อช่วยสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless Learning Society) และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ผลงานและคุณูปการของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า     สุภัทรดิศ ดิศกุล ที่มีต่อประเทศชาติ

Objectvie

วัตถุประสงค์

1. รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

2. เผยแพร่พระประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ผ่านสื่อต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการ ช่องทางออนไลน์ และการเสวนา

strategic response

ตอบสนองยุทธศาสตร์

Project Responsible

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

location

สถานที่ดำเนินงาน

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

project success indicator

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ผลผลิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
110
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย
4.53
- ประโยชน์ที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ย
4.49

project performance

ผลการดำเนินงาน

         โครงการเผยแพร่พระประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เนื่องใน 100 ปี ชาตกาล เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จัดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1. นิทรรศการพระประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล และเผยแพร่เนื้อหา (Content) เกี่ยวกับประวัติและความผูกพันของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล จัดระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 2. กิจกรรมการเสวนาพระประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18  ธันวาคม 2566 โดยกิจกรรมนิทรรศการพระประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน จากการแจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 74 ชุด คิดเป็นร้อยละ 67.27 ของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม และกิจกรรมการเสวนาพระประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ     ดิศกุล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน จากการแจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 27 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.14 ของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม       ผลการประเมินกิจกรรมสามารถนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 รองลงมาเป็นศิษย์เก่า จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27 สายสนับสนุน มศก. จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มศก. จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ ต่างสถาบัน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.46 อาจารย์ มศก. จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 และนักศึกษาปริญญาตรี มศก. จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

สถานภาพ
จำนวน (N=74)
ร้อยละ
บุคคลทั่วไป
17
22.97
ศิษย์เก่า
15
20.27
สายสนับสนุน มศก.
13
17.57
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มศก.
10
13.51
นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ ต่างสถาบัน
9
12.46
อาจารย์ มศก
6
8.11
นักศึกษาปริญญาตรี มศก.
4
5.41

อายุ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 22 – 59 จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 82.43 รองลงมาช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.16 และช่วงอายุ 13 – 21 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

ช่วงอายุ
จำนวน (N=74)
ร้อยละ
ช่วงอายุ 22 - 59 ปี
61
82.43
ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
9
12.16
ช่วงอายุ 13 - 21 ปี
4
5.41

ช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจาก Facebook ของหอสมุดวังท่าพระ จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 48.42 รองลงมา จากเพื่อน จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95 จาก ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.84 จากอาจารย์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 และจากอื่น ๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

ช่องทางการรับข่าวสาร
จำนวน
ร้อยละ
Facebook ของหอสมุดวังท่าพระ
46
48.42
เพื่อน
18
18.95
ป้ายประชาสัมพันธ์
16
16.84
อาจารย์
12
12.63
อื่น ๆ
3
3.16

ผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อกิจกรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 (ร้อยละ 67.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ คือ การเสวนาทางวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 77.14) คลังข้อมูล ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (ร้อยละ 67.27) โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (ร้อยละ 67.27) นิทรรศการ 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (ร้อยละ 67.27) และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 (ร้อยละ 67.27)  

รายการประเมิน
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
%
S.D.
แปลความ
1. นิทรรศการ100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
74
67.27
4.51
0.55
มากที่สุด
2. คลังข้อมูล ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
74
67.27
4.58
0.55
มากที่สุด
3. เสวนาทางวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
27
77.14
4.63
0.48
มากที่สุด
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
74
67.27
4.49
0.58
มาก
5. โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของช่วงวัยที่หลากหลาย
74
67.27
4.57
0.52
มากที่สุด
6. ความพึงพอใจในภาพรวม
74
67.27
4.53
0.52
มากที่สุด

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสอนแนะ จำนวน 15 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ ชอบโครงการเกี่ยวกับ talk ให้ความรู้เชิงสนับสนุนภาควิชาในสาขาต่าง ๆ ด้วย (1 คน) ได้รับความรู้ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และโบราณคดีตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน (1 คน) ถ้าจะใช้ห้องสมุดจัดเสวนา ควรหาห้องที่ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้ใช้บริการห้องสมุดท่านอื่น (1 คน) อยากให้ปล่อยงานเสวนาขึ้น YouTube ด้วย (1 คน) ผมคิดว่า เนื้อหาที่เราฟังกันนั้นมีคุณค่ามาก ๆ สัมผัสได้ถึง passion ของ อ.ทุกท่านเพียงแต่ผมอยากให้มีการปูพื้นฐาน หรือ เชื่อมโยงความเข้าใจในระดับบุคลทั่วไปในขณะเล่า เพราะอาจมีผู้ไม่ทราบข้อมูลระดับต้น ทำให้ต่อยอดยากเกินไป ผมคิดว่าการเสวนาครั้งนี้เป้นดังสมบัติที่สามารถจุดประกายอะไรก็แล้วแต่ให้กับบุคลทั่วไปได้ โดยส่วนตัวการเสวนาครั้งนี้ได้จุดประกายการให้คุณค่า ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นอีกทั้งได้เข้าใจว่า เราสมารถเชื่อมโยงศิลปะ(ความรู้สึก)กับวิชาการ(ความรู้)เข้าด้วยกันได้ ขอบคุณที่จัดกิจกรรมดี ๆแบบนี้ครับ (1 คน) การประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญเช่นนี้ ควรทำนอกเหนือจากทาง website (1 คน) เป็นแหล่งเรียนรู้ (1 คน) หาทางที่จะพูดถึงความประทับใจของศิษย์เก่าในเวลาเรียน พยายามที่จะหาหนทางที่จะรวบรวมศิษย์เก่ามาพบกันให้มาก (1 คน) จัดงานได้ดีมาก (1 คน) อยากให้มีช่อง YouTube (1 คน) นำเสนอได้เรียบง่าย สวยงาม และได้ประโยชน์อย่างยิ่ง (1 คน) อยากให้เพิ่มเติมในส่วนของพระเกียรติคุณในฐานะมัคคุเทศก์หลวง (1 คน) ส่วนคลังข้อมูลใช้งานยากหรือออกแบบ UI ยังไม่ดี (1 คน) ควรจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ นิทรรศการ การบรรยาย เสวนา (1 คน) อยากให้มีการจัดนิทรรศการกึ่งถาวร, อยากให้มีนิทรรศการของบุคคลสำคัญท่านอื่นด้วย เช่น อ.ศิลป์ พีระศรี, อ.ชิน อยู่ดี (1 คน)

photo

ภาพกิจกรรม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Shopping Basket
   หอสมุดวังท่าพระ
   หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
   หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง