โครงการ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก ท่าพระ สู่ ท่าพระจันทร์

principle and reason

หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบการสถาปนา 80 และ 90 ปีของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ผ่านกิจกรรม “2 ท่า 2 วัง” เนรมิตพื้นที่ท่าพระ-ท่าพระจันทร์ เป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เตรียมจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมประเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ Colorful Bangkok 2023 หมุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร

          เนื่องด้วยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรจากวิสัยทัศน์ที่หลากหลาย ทั้งปูพื้นฐานการศึกษาศิลปะขั้นสูงเพื่อผลิตบุคลากรทางศิลปะ ริเริ่มแนวทางการบ่มเพาะให้ประชาชนไทยนิยมศิลปะ อีกทั้งผลักดันให้นานาชาติรู้จักศิลปะของไทย เห็นได้จากการริเริ่มจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นใน พ.ศ.2492 เพื่อยกระดับศิลปะของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ผลักดันให้ศิลปินเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคม นอกจากนี้ความพยายามยกระดับให้อาชีพศิลปินเป็นที่ยอมรับและสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการจำหน่ายผลงาน เป็นสาเหตุให้อาจารย์ศิลป์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีหอศิลป์สมัยใหม่ให้การจัดแสดงและการจำหน่ายผลงานศิลปะเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน อาจารย์ศิลป์ได้เขียนบทความเรียกร้องให้เห็นถึงความสำคัญของการมีหอศิลป์สมัยใหม่ นำไปสู่การที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้เชิญอาจารย์ศิลป์มาหารือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยรัฐบาลจะออกงบประมาณให้ครึ่งหนึ่ง และให้อาจารย์ศิลป์กับพรรคพวกในวงการศิลปะร่วมกันระดมทุนอีกครึ่งหนึ่ง แต่แผนการนี้ยังไม่ทันสำเร็จ อาจารย์ศิลป์ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อนในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ถึงกระนั้น การระดมทุนเพื่อสร้างหอศิลป์ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์ศิลป์ยังคงดำเนินต่อไป ในที่สุด “หอศิลป พีระศรี” ได้ก่อตั้งขึ้นสำเร็จและเปิดเป็นทางการในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ซึ่งตรงกับวันถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ครบปีที่ 12 จึงเป็นพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์อีกแห่งหนึ่งที่จัดการแสดงทางศิลปะหลากประเภท เป็นที่พบปะเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นทางเลือกให้แก่คนรักศิลปะ นอกเหนือไปจากการชมงานนิทรรศการในหอศิลป์ของรัฐ แกลเลอรีเอกชน หรือการประกวดศิลปกรรมเวทีต่าง ๆ ในขณะนั้น

        ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ตั้งอยู่ในวังท่าพระ จัดโครงการ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก ท่าพระ สู่ ท่าพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่คุณูปการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ผูกพัน สร้างเสริมปูทางให้วงการศิลปะไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาวงการศิลปะ รวมถึงการเชื่อมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพื่อช่วยสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless Learning Society)

Objectvie

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางรากฐานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวงการศิลปะไทยในรูปแบบนิทรรศการ

strategic response

ตอบสนองยุทธศาสตร์

Project Responsible

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

location

สถานที่ดำเนินงาน

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

project success indicator

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ผลผลิต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่าเฉลี่ย
- ประโยชน์ที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ย
4.36

project performance

ผลการดำเนินงาน

               นิทรรศการ “2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ อุดมการณ์ศิลปะเพื่อสังคม” เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 พฤศจิกายน 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน จากการแจกแบบสอบถามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 61 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76.25 ของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรมสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.98 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ ต่างสถาบัน จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 นักศึกษาปริญญาตรี มศก. จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11 ศิษย์เก่า จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 อาจารย์ มศก. จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 และสายสนับสนุน มศก. จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

สถานภาพ
จำนวน (N=61)
ร้อยละ
บุคคลทั่วไป
25
40.98
นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์ ต่างสถาบัน
22
36.07
นักศึกษาปริญญาตรี มศก.
8
13.11
ศิษย์เก่า
4
6.56
อาจารย์ มศก
1
1.64
สายสนับสนุน มศก.
1
1.64

อายุ  พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43 รองลงมาช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี  จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 และช่วงอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

ช่วงอายุ
จำนวน (N=61)
ร้อยละ
ช่วงอายุ 20 - 30 ปี
21
34.43
ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี
11
18.03
ช่วงอายุ 31 - 40 ปี
10
16.39
ช่วงอายุ 41 - 50 ปี
7
11.48
ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป
7
11.48
ช่วงอายุ 51 – 60 ปี
5
8.20

ช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจากป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 รองลงมาจากเพื่อน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88 จาก Facebook ของหอสมุดวังท่าพระ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 จากช่องทางอื่น ๆ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 และจากอาจารย์ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 แสดงเป็นตารางและแผนภูมิ ดังนี้

ช่องทางการรับข่าวสาร
จำนวน
ร้อยละ
ป้ายประชาสัมพันธ์
18
26.87
เพื่อน
16
23.88
Facebook ของหอสมุดวังท่าพระ
14
20.90
อื่น ๆ
13
19.40
อาจารย์
6
8.96

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อนิทรรศการ “2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ อุดมการณ์ศิลปะเพื่อสังคม” พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (ร้อยละ 76.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ คือ ตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับการวางรากฐานสำคัญของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวงการศิลปะไทย ให้คงอยู่ต่อไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  (ร้อยละ 76.25) ได้รับความรู้และคุณค่าของวงการศิลปะไทยจากนิทรรศการ “2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ ผู้ผลักดันงานศิลป์” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (ร้อยละ 76.25) นิทรรศการ “2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ ผู้ผลักดันงานศิลป์” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (ร้อยละ 76.25) และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (ร้อยละ 76.25) แสดงเป็นตาราง ดังนี้

รายการประเมิน
%
S.D.
แปลความ
1. นิทรรศการ “2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ ผู้ผลักดันงานศิลป์”
76.25
4.36
0.63
มาก
2. ได้รับความรู้และคุณค่าของวงการศิลปะไทยจากนิทรรศการ “2 ท่า 2 วัง 2 อาจารย์ ผู้ผลักดันงานศิลป์”
76.25
4.38
0.71
มาก
3. ตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับการวางรากฐานสำคัญของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวงการศิลปะไทย ให้คงอยู่ต่อไป
76.25
4.49
0.69
มาก
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
76.25
4.36
0.73
มาก
5. ความพึงพอใจในภาพรวม
76.25
4.43
0.66
มาก

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสอนแนะ จำนวน 14 คน นำเสนอในประเด็นดังนี้ คือ ได้ความรู้ความประทับใจมาก (1 คน) งานไม่ค่อยมีอะไรมาก (1 คน) ควรจัดเวทีดนตรีให้ดีกว่านี้ (1 คน) ควรจัดในที่ร่มมากกว่ากลางแจ้ง (1 คน) ประชาสัมพันธ์น้อยไปค่ะ บุคคลทั่วไปไม่ทราบ (1 คน) จัดงานดีมาก แต่ควรประชาสัมพันธ์ผ่าน social หรือ สื่อให้มากกว่านี้ (1 คน) เป็นงานที่ดีมาก ๆ อยากให้จัดทุกปี (1 คน) ขอขอบคุณที่จัดกิจกรรมนิทรรศการในครั้งนี้ ขอให้มีจัดกิจกรรมในอนาคตอีกนะคะ (1 คน) ขยายผลไปจัดร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบความเป็นมาของการสะสมศิลปะของธนาคารแห่งประเทศไทย (1 คน) อยากให้มรการโปรโมทมากกว่านี้ ชอบตรงการอธิบายนิทรรศการ (1 คน) ชื่นชอบนิทรรศการมากค่ะ รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจ (1 คน) ได้ความรู้ (1 คน) จัดงานได้ดีมาก ๆ ทีมงานสุภาพอธิบายได้เข้าใจ (1 คน) รู้สึกว่ามีของที่ดึงดูดการมาชมน้อยไปหน่อย (1 คน)

photo

ภาพกิจกรรม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Shopping Basket
   หอสมุดวังท่าพระ
   หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
   หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง