บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน

บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน

“เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม” (หน้า 384)

เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งแต่ละพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บรรณานุกรม

(2566). บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน ฉบับราชบัณฑิตยสภา. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

เลขหมู่ : DS580.8 บ74

สำนักพิมพ์ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.