ถกทุนทางสังคม

ถกทุนทางสังคม

“ระบบความสัมพันธ์ถูกแปรเปลี่ยนโดยการแบ่งชนชั้น และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แตกต่างกัน” (หน้า 12)

ทำความเข้าใจการใช้แนวคิดทุนทางสังคมของนักวิชาการไทย ที่นำมาใช้กับการวิเคราะห์ชุมชน โดยชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของแนวคิดนี้เหมารวมและการละเลยความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนทั้งเรื่องเพศสภาพ อายุ เชื้อชาติ ศาสนาและฐานะทางเศรษฐกิจ

 

บรรณานุกรม

นฤมล ขุนวีช่วย และ เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี. (2566). ถกทุนทางสังคม. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

เลขหมู่ : HN700.592 น44

โดย : นฤมล ขุนวีช่วย และ เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.