คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง”

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ "พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง"

“ขยะเกิดจากคน ถ้าคนไม่ผลิตก็ไม่มีขยะ” (หน้า 20)

ชุมชนไร้ถังขยะเป็นชุมชนที่ประชาชนมีความสามารถในการบริหารจัดการขยะของตนเองจนปริมาณขยะลดลงมาก ทำให้ถังขยะสาธารณะไม่มีความจำเป็นจึงถอนถังขยะออกจากชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการรองรับปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะในอนาคต เพื่อเป็นพลังและผู้นำของสังคมที่จะแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาขยะด้วยตนเอง

บรรณานุกรม

ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ. (2563). คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” ฉบับปรับปรุงใหม่. สถาบันพระปกเกล้า.

เลขหมู่ : HD4485.ท9 พ93 2563

โดย : ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

พิมพ์ปี : 2563

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.