พระสไตล์การทรงสอนประวัติศาสตร์

พระสไตล์การทรงสอนประวัติศาสตร์

“หากการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกแล้ว ผู้เรียนก็ย่อมจะพัฒนาความคิดอ่านตลอดไป และส่งผลดีต่อสังคมและประเทศเสมอ” (หน้า 14)

การทรงงาน ทรงสอนของทูลกระหม่อมอาจารย์ เน้นการเรียนรู้และฝึกฝนทางหลักคิด วิธีการนำหน้าตัวเนื้อหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคนทั้งด้านการรู้จักคิด รู้จักอภัยและรู้จักทบทวนตนเองเสมอ

บรรณานุกรม

สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ. (2564). พระสไตล์การทรงสอนประวัติศาสตร์. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

เลขหมู่ : DS586.7.ท7 ส44

โดย : สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

พิมพ์ปี : 2564

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.