ผู้หญิงกินได้

ผู้หญิงกินได้

“แต่ชีวิตอยู่ไม่ได้ด้วยหลักการ ชีวิตคือการปรับตัว” (หน้า 142)

ผู้หญิงกินได้ เป็นนวนิยายเล่มแรกของมาร์กาเร็ต แอ็ตวูด เปรียบเสมือนกระจกทางวรรณกรรมชิ้นสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพว่าผู้หญิงในยุคนั้นดำรงอยู่ในบทบาทไหน เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นฝ่ายโดนกระทำหรือเป็นปัจเจกบุคคลที่พลิกผันสถานะได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของตน สถานการณ์แวดล้อม และค่านิยมของยุคสมัยจะเอื้ออำนวย

บรรณานุกรม

แอ็ตวูด, มาร์กาเร็ต. (2566). ผู้หญิงกินได้ (นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์, ผู้แปล). ไลบรารี่ เฮ้าส์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 1969)

เลขหมู่ : PR9199.3.A87 ผ75

โดย : แอ็ตวูด, มาร์กาเร็ต

สำนักพิมพ์ : ไลบรารี่ เฮ้าส์

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.