Manifest : 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา

Manifest : 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา

“จิตใต้สำนึกเชื่อฟังจิตสำนึก ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่เราครุ่นคิดด้วยสติ จิตใต้สำนึกของเราจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นความจริง” (หน้า 41)

คู่มือสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะรู้สึกถึงพลังภายในตัวเองมากขึ้นในชีวิตด้วยการปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอนง่าย ๆ

บรรณานุกรม

นาฟูซี, ร็อกซี. (2566). Manifest : 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา (ศรรวริศา เมฆไพบูลย์, ผู้แปล). ฮาวทู. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2022)

เลขหมู่ : BF637.S4 น64

โดย : นาฟูซี, ร็อกซี

สำนักพิมพ์ : ฮาวทู

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.