jan13

ผู้นำล่องหน

ผู้นำล่องหน

“ในเมื่อธุรกิจได้ประโยชน์จากสังคม ธุรกิจก็ควรจะต้องใส่ผลประโยชน์ทางสังคม เป็นหนึ่งในโจทย์ทางธุรกิจเหมือนกัน” (หน้า 295)

หนังสือสำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ คนทำงานทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ในเล่มบรรยายพร้อมกับให้ตัวอย่างที่แสดงถึงปัจจัยความสำเร็จอันสำคัญของผู้นำทุกวันนี้

บรรณานุกรม

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์. (2566). ผู้นำล่องหน. เดอะสแตนดาร์ด.

 

เลขหมู่ : HD57.7 น34

โดย : นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

สำนักพิมพ์ : เดอะสแตนดาร์ด

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.