jan7

สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป

สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป

“เป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่า ผู้คนไม่เคยเรียนรู้จากอดีตเลย” (หน้า 43)

หนังสือที่จะอธิบายแต่ละขั้นตอนที่เราจะต้องทำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ในอนาคต ผ่านการถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 ที่เพิ่งผ่านพ้น พิเคราะห์ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมโรคในปัจจุบัน พร้อมเสนอแนะแนวทางและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้โลกป้องกันแพนเดมิกครั้งต่อไปได้ดีกว่าเดิม

บรรณานุกรม

เกตส์, บิลล์. (2566). สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป(นำชัย ชีววิวรรธน์, ผู้แปล). มติชน. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2022)

เลขหมู่ : RA644.C67 ก73

โดย : เกตส์, บิลล์

สำนักพิมพ์ : มติชน

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.