SU Smart Plus : SU Smart Library 🪪

SU Smart Plus : SU Smart Library 🪪

“พี่พร้อม” ขอแนะนำการใช้งานบัตรนักศึกษาออนไลน์ใน Application “SU Smart Plus” ว่าใช้ทำอะไรในหอสมุดฯ ได้บ้าง?

✔️ ใช้เป็นบัตรผ่านในการเข้าใช้บริการหอสมุดฯ

✔️ ยืนยันตัวตนในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

✔️ ยืนยันตัวเพื่อขอจองสื่อการศึกษา

✔️ ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการห้องเรียนรู้กลุ่มและห้องชมภาพยนต์

✔️ ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการคอมพิวเตอร์

📲 Download/ Update ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย

📱 App Smart สำหรับคน Smart แบบเรา 😊

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.