ธีสิส Online ดูได้ที่ไหน

ธีสิส Online ดูได้ที่ไหน

“พี่พร้อม” ขอแนะนำการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ทุกท่านสะดวกในการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ให้ครบถ้วน ไม่มีพลาด ดังนี้

1. คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Silpakorn University Repository: SURE (https://sure.su.ac.th) แหล่งจัดเก็บวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในทุกวิทยาเขต สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้จากเมนูต่าง ๆ ดังนี้ ชุมชนและผลงานทางวิชาการ (คณะวิชา/สาขาวิชา) วันที่เผยแพร่ ชื่อนักศึกษา (ผู้แต่ง) ชื่อเรื่อง คำสำคัญ และประเภทผลงาน ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้ทางเลือก “คำสำคัญ” เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ โดยคลิกที่ไฟล์ภายใต้ “View/Open”

2. คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระบบ DSpace (http://old.graduate.su.ac.th/dspace/index.php) ข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) มีข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 สามารถสืบค้นได้ตามคณะวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อนักศึกษา (ผู้แต่ง) ชื่อเรื่อง และหัวเรื่อง เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว สามารถเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ โดยคลิกที่ “View/Open”

3. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง (http://www.opac.lib.su.ac.th) ปัจจุบันมีข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) แต่เนื่องจากฐานข้อมูลนี้เป็นฐานรวมซึ่งมีรายบรรณานุกรมของหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ดังนั้น เมื่อสืบค้นจึงต้องมีการ “จำกัดการสืบค้น” เพื่อให้ได้เฉพาะวิทยานิพนธ์ วิธีการคือ 1) ใส่คำค้นที่ต้องการ 2) จำกัดการสืบค้นโดยใช้ Modify search แล้วเลือกตรง Material Type ที่เป็น THESIS และ 3) คลิกที่ “เอกสารฉบับเต็ม/Full Text”

4. ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection: TDC (https://tdc.thailis.or.th/tdc/) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถค้นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เช่นเดียวกัน โดยใช้ทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ลองค้นกันนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะเกิดความสับสนและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน เข้ามาพบกันที่หอสมุด ฯ หรือนัดแนะเพื่อนัดเวลาพบกันตามกิจกรรม “Online Courses On Demand” เพียงบอกติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ตามทุกช่องทางของการสื่อสาร ชวนค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.