w1200 (3)

มายาคติ

มายาคติ : Mythologies

โรล็องด์ บาร์ตส์ / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx

    ไวน์ ผงซักฟอก มวยปล้ำ ของเด็กเล่น หนังสือนำเที่ยว ภาพถ่ายผู้สมัคร ส.ส. ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป้นสิ่งสู่ของมายาคติในสังคมสมัยใหม่ มายาคติ หมายถึงการสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม เเต่ถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรมรชาติ มายาคตินั้นทำงานด้วยการเข้าใจไปครอบงำความหมายเชิงผัสสะเเละประโยชน์ใช้สอบของสรรพสิ่ง เเล้วทำให้มันสื่อความหมายใหม่ในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งมีความหมายเชิงค่านิยมเเละอุดมการณ์

Tags: No tags

Comments are closed.